پروژه یاری مهر1397،توزیع کیف های مدارس

قدردانیم و شاکر خداییم.

"موسسه خیریه بچه های سیب سرخ"

از نگاه لبریز شوق دانش آموزان، آسمون دل ما بچه های سیب سرخ پر از ستاره شد.

پروژه یاری مهر 1397به همت و حمایت شما با  رقم 1.860.367.275 ریال به اتمام رسید.

پروژه مهر امسال با اعتماد شما به موسسه خیریه بچه های سیب سرخ امکان پذیر شد.

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین