کارت تبریک نوروزی

نرم نرمک میرسد اینک بهار 

آغاز سال ۱۳۹۷ را با حمایت از اهداف "بچه های سیب سرخ"  برایمان پربرکت کنید .

انتشارات آبان امسال نیز حامی شد.

با سفارش کارت تبریک نوروزی و درج متن تبریک خود توسط حامی "بچه های سیب سرخ" یاری رسان ما باشید. ثبت سفارش:

۰۹۱۲۲۸۹۴۶۷۶ خانم رضایی مسول دفتر موسسه

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین