تبلیغات سیب سرخ

جناب آقای وحید رامشک مدیریت محترم تبلیغات و بازرگانی "مجله تبلیغاتی کالک" 

سپاسگزار چاپ و نشر تبلیغ "موسسه خیریه بچه های سیب سرخ" در مجموعه کانون آگهی و تبلیغات آرا گستر ملک هستیم.

شادی روزیتان

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین